Неплатена ипотека, решението пристига за тези, които не могат да го направят с вноските: ето как работи

За кой нямаш пари за плати ипотеката се обявява решение: това е a нов фондНаречен ФИАкоето ще позволи на семействата да заменят плащане по ипотекаили дори а неустойчиви разходи за наемс лизингтака че с наем, по-устойчиви.

Все още нищо официално, но решението за тези, които не могат да плащат с ипотечни плащания, може да бъде тук скоро. За момента всъщност има само Предложение на закона – изготвен от Банковата комисия с подкрепата на четири италиански институции, като напр COP, doValue, Грубер, съхраняемосткойто от своя страна използва съвета на Рафаеле Ленер, професор по търговско право в Tor Vergata – който през следващите няколко дни ще бъде представен на парламента.

Обширна мярка за всички онези семейства, които плащат последствията от пандемията и войната в Украйна и които са в период на икономически трудности, които могат да затруднят нещата салдо за плащане на ипотека. Трудности, които засягат и много компании, които не могат да изплатят дълга, договорен по инструменталната собственост, въпреки положителен брутен оперативен марж.

Как да не плащате ипотеката благодарение на фонда на FIA

Както се очаква, ако законопроектът е успешен за семействата и бизнеса, ще има възможност за заменете неустойчиво плащане на ипотека или такса за наем с устойчив лизинг. Така ще имате повече време, за да осигурите връщане към равновесието на семейния или бизнес бюджета.

Посочен е фонд, който според слуховете може да бъде популяризиран от Gardant – роден от разделянето на Fonspa и Banca Ifis – но също и от Amco, лошата банка на хазната.

Следователно това би било дружество за управление на богатство – публично или частно – което ще създаде това, което е фонд за недвижими имоти, който ще бъде запазен за институционални инвеститори и чиито акции ще се търгуват на регулиран пазар.Резерв“.

От своя страна кредиторът, в случая банката или във всеки случай финансовата компания, с която е сключен договорът за лизинг, може да предложи на гореспоменатия фонд имот или кошница с активи, които биха били заложени за обезценени заеми. Важно е да се подчертае, че операцията може да бъде активирана само от банката, която държи кредита, а не от тази, която не е в състояние да изплати заема.

От своя страна Фондът (ФИА) ще предложи на банката кредитор, с която са започнати преговори, закупуване на имота или имотите, в зависимост от случая, поставени за защита на обезценения кредит с продажната цена вече е определенакоето същевременно показва и цената на обратно изкупуване от длъжника и количеството на лизинг което ще трябва да плати. Във всеки случай последната дума е на банката кредитор, тъй като тя – след оценка на гореспоменатото предложение – решава дали да извърши операцията или не.

Какви са последствията от подобна операция?

Това, което току-що беше казано, може да бъде сложно за разбиране за тези, които не са експерти по темата. Но това, което ни интересува, е да анализираме реални последици за тези, които при затруднения с плащането на ипотечни вноски ще се свържат с банката, за да поискат достъп до гореспоменатия инструмент.

По-подробно, след като гореспоменатата операция бъде извършена с положителното мнение на кредитната институция, ще се случи, че:

  • банката кредитор влиза в преговори с длъжника, така че последният да дава съгласието си за закупуване на актива от въпросния фонд на стойността, договорена в сделката;
  • при зелена светлина покупката на имота ще се извърши чрез съдебно посредничество или публичен акт, операция, в която ще участва и банката кредитор и която ще бъде сключена пред нотариус;
  • след като актът за продажба на сградата е сключен, Фондът превежда постъпленията на банката кредитор или на финансовото дружество според случая, което от своя страна погасява дълга и заличава ипотеката върху сградата.

Но какво ще стане с длъжника? Това, ако щете, ще получи имота под наем обекта на операцията, като жилищната къща, за 10 годишен срокс годишен наем, който не може да надвишава 5% от покупната цена на същото. Например за къща, закупена за 200 000 евро, годишният наем трябва да бъде максимум 10 000 евро. И в същото време той получава aвъзможност за изкупуване да се упражнява по време на или в края на 10-те години, на предварително определена стойност.

Ако тази опция не бъде упражнена или във всеки случай в случай на забавяне на плащането на лизинга, Фондът ще се свърже с пазара, за да продаде имота или във всеки случай да го преотдаде.

ето а Пример да обобщя всичко.

Tizio вече не е в състояние да поддържа ипотечните плащания, предвидени за къщата. Той се обръща към Alpha Bank, която от своя страна започва преговори с FIA Fund, като приема покупна стойност от имота, а наемна цена това е’възможност за изкупуване. В този момент Тицио продава къщата на фонда, който предава парите на Алфа като дългово салдо.

Тицио все още може да реши да живее 10 години в една и съща къща, като плаща наем, договорен с Alpha, и в края на 10-те години или дори преди това може да реши да я изкупи обратно.

Add Comment